Python Operatörler

Bu eğitimde, Python’daki farklı operatör türleri, sözdizimleri ve bunları örneklerle nasıl kullanacağınız hakkında her şeyi öğreneceksiniz.

Python’daki operatörler nelerdir?

Operatörler, Python’da aritmetik veya mantıksal hesaplama yapan özel sembollerdir.

Örneğin:

>>> 2+3
5

Gördüğünüz gibi  + ekleme yapan operatördür.


Aritmetik operatörler

Aritmetik operatörler toplama, çıkarma, çarpma vb. Gibi matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

 

OperatörAnlamıÖrnek
+Toplax + y + 2
Çıkarx – y- 2
*Çarpx * y
/Bölx / y
%Yüzdex% y
//Bölüm işleminde tam sayı sonuç verirx // y
**Üs Almax ** y (x üssü y)

Örnek 1: Python’daki aritmetik işleçler

x = 2
y = 3

# Output: x + y = 5
print('x + y =',x+y)

# Output: x - y = -1
print('x - y =',x-y)

# Output: x * y = 6
print('x * y =',x*y)

# Output: x / y = 0.6
print('x / y =',x/y)

# Output: x // y = 0
print('x // y =',x//y)

# Output: x ** y = 8
print('x ** y =',x**y)

Kod Çıktısı

x + y = 5
x - y = -1
x * y = 6
x / y = 0.6
x // y = 0
x ** y = 8

Karşılaştırma operatörleri

OperatörAnlamıÖrnek
>Büyüktürx> y
<Küçüktürx <y
==Eşittirx == y
! =Eşit Değilx! = y
> =Büyük eşitx> = y
< =Küçük eşitx< = y

Örnek 2: Python’daki karşılaştırma operatörleri

x = 10
y = 12

# Output: x > y ise False
print('x > y',x>y)

# Output: x < y ise True
print('x < y',x<y)

# Output: x == y ise False
print('x == y',x==y)

# Output: x != y ise True
print('x != y',x!=y)

# Output: x >= y ise False
print('x >= y',x>=y)

# Output: x <= y ise True
print('x <= y',x<=y)

Kod Çıktısı

x > y  False
x < y  True
x == y  False
x != y  True
x >= y  False
x <= y  True

Mantıksal operatörler

Mantıksal operatörler and ,or , not ‘dir.

 

OperatörAnlamıÖrnek
andvex and y
orveyax or y
notdeğilnot x

Örnek 3: Python’daki Mantıksal Pperatörleri

x = True
y = False

print('x ve y ',x and y)

print('x veya y ',x or y)

print('değil x ',not x)

Kod Çıktısı

x ve y False 
x veya y True 
değil x yanlış

Atama Operatörleri

Atama operatörleri Python’da değişkenlere değer atamak için kullanılır. Örneğin; a + = b değeri a = a + b‘ye eşdeğerdir.

OperatörÖrnekEşittir
=x = 5x = 5
+ =x + = 5x = x + 5
– =x – = 5x = x – 5
* =x * = 5x = x * 5
/ =x / = 5x = x / 5
% =x% = 5x = x% 5
// =x // = 5x = x // 5
** =x ** = 5x = x ** 5
& =x & = 5x = x ve 5
| =x | = 5x = x | 5
^ =x ^ = 5x = x ^ 5
>> =x >> = 5x = x >> 5
<< =x << = 5x = x << 5

Python Operatör Önceliği

Bir ifadede birden çok operatör olduğunda öncelik önem taşır. Örneğin, aşağıdaki ifadeyi düşünün:

>>> 2+3*4

Şimdi, sizce sonuç ne olacak? 2 ve 3’ü toplayabiliriz, ardından sonucu 4 ile çarpabiliriz. Ayrıca, önce 3 ve 4’ü çarpabilir, sonra onunla 2 ekleyebiliriz. Burada operatörlerin önceliğinin önemli olduğunu görebiliriz.

Aşağıda öncelik seviyesini gösteren operatörlerin bir listesi bulunmaktadır.

  1. () Parantez içi işlemler
  2. ** Üs alma işlemi
  3. *,/,//,% Çarpma, Bölme, Tam sayı bölme ve Modüler işlem
  4. +, Toplama ve Çıkarma işlemi