Python abs()

Abs () fonksiyonu, belirli bir sayının mutlak (pozitif) değerini elde etmek için kullanılır.

Sözdizimi:

abs (değer)

Parametre: (değer)

Mutlak değeri almak için abs () ‘ye verilecek giriş değeri. Bir tamsayı, kayan nokta veya karmaşık bir sayı olabilir.

  • Giriş bir tamsayı ise, dönüş değeri de bir tamsayı olacaktır.
  • Giriş bir kayan noktalı ise, dönüş değeri de kayan noktalı olacaktır.
  • Giriş karmaşık bir sayıysa, dönüş değeri girişin büyüklüğü olacaktır.

Örnekler:

Kod Örnek 1: Tam sayı ve Kayan sayı

Bir tam sayı ve kayan sayı mutlak değerini almak için şu kodu çalıştırın:

int_sayi = -25
float_sayi = -10.50

print(abs(int_sayi))
print(abs(float_sayi))

Kod Çıktısı:

25
10.5

Kod Örnek 2: Karmaşık Sayı

Karmaşık sayının mutlak değerini elde etmek için;

complex_sayi = (3+10j)

print(complex_sayi = (3+10j))

Kod Çıktısı:

10.44030650891055